Konkurs "Bądź naszą inspiracją" w mediach społecznościowych STEVEN

Obserwujesz nas na Instagramie lub Facebooku? Jeśli odpowiedź brzmi twierdząco, to zapraszamy Cię do wzięcia udziału w konkursie!

Wykonaj zdjęcie, na którym pokażesz produkty Steven i oznacz nasz profil. W każdym miesiącu nagrodzimy autora/autorkę fotografii bonem o wartości 250 zł na zakupy w sklepie online. Do dzieła!
Regulamin konkursu „Bądź dla nas inspiracją!”

§1 Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest P.P.H.U. „STEVEN” MAREK BRYŁA z siedzibą w Goleńsku 87, 99-413 Chąśno, posiadający NIP 8341002487, zwanym dalej “Organizatorem”.

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Adresem mailowym do korespondencji dotyczącej wszelkich spraw związanych z Konkursem jest marketing@steven.pl

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizowania Konkursu, określa prawa i obowiązki uczestników biorących w nim udział (dalej „Uczestnik”, „Uczestnicy”).

§2 Ogólne zasady Konkursu

1. Celem Konkursu jest nagrodzenie autora/autorki zdjęcia, na którym pojawią się produkty Steven.

Zdjęcie powinno być umieszczone na profilu użytkownika w mediach społecznościowych - Facebook lub Instagram, (profil musi być publiczny). Zdjęcie należy oznaczyć nazwą profilu marki Steven @skarpetki_steven oraz dodać hasztag #skarpetkisteven.

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet, w serwisie Facebook i Instagram.

3. Konkurs trwa od dnia 15 stycznia 2024 roku do 15 grudnia 2024 roku do godziny 23.59.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz osoby z nim spokrewnione lub spowinowacone.

6. Dokonując zgłoszenia w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu oraz na wykorzystywanie przez Organizatora zdjęcia jego autorstwa na potrzeby Konkursu do celów marketingowych.

§3 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających co najmniej 18 lat, adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadać aktywne konto w serwisie Facebook i Instagram.

2. Poprzez wykonanie zadania konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na warunki Konkursu, wyrażone w niniejszym Regulaminie.

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest opublikować materiał graficzny w postaci zdjęcia oznaczając fanpage Organizatora w serwisie Facebook lub Instagram. Dostęp do zamieszczonego przez Uczestnika materiału graficznego powinien mieć charakter dostępu publicznego, tj. widocznego dla wszystkich użytkowników portalu Facebook i Instagram.

4. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook lub Instagram,

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram,

d) naruszają regulamin serwisu Facebook lub Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

6. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych niniejszym regulaminem lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane przez Organizatora.

§4 Ocena Prac Konkursowych

1. Aby zgłosić się do Konkursu należy opublikować zdjęcie w czasie trwania Konkursu, który został określony w §2 pkt. 3.

2. Jury konkursowe w ciągu maksymalnie jednego dnia od 15 dnia każdego miesiąca dokona oceny zgłoszeń i wybierze Zwycięzcę.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru Zwycięzców.

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Żadne odwołania od decyzji Jury nie będą uwzględniane.

§5 Nagroda

1. Nagrodą w Konkursie jest bon o wartości 250 zł (ważny 60 dni) w sklepie online www.steven.pl.

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni prywatnej wiadomości zwrotnej w serwisie Facebook lub Instagram (lub na adres email: marketing@steven.pl), w której znajdować się będzie imię i nazwisko Zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

4. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

5. Fundatorem nagród jest organizator.

6. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko jeden raz.

7. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§6 Ogłoszenie wyników

1. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie https://www.facebook.com/FirmaSteven

https://www.instagram.com/skarpetki_steven/

16 dnia każdego miesiąca.

 

§7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2024 r.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, na stronie internetowej: www.steven.pl.

5. We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Organizatora.

6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook.

7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram i Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.