Regulamin Promocji „Zakupy LIVE"§ 1
Zasady ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w promocji (dalej jako „Promocja”) pod nazwą „Zakupy LIVE”, organizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego (dalej jako „Sklep internetowy”), o adresie https://steven.pl/
2. Organizatorem Promocji jest firma PPHU STEVEN Marek Bryła (dalej jako „Organizator”)
z siedzibą w Goleńsku 87, 99-413 Chąśno, NIP: 834-100-24-87, tel. 733 964 000,
e-mail:  biuro@steven.pl
3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Promocji.
4. Akcja przeznaczona jest dla osób, które w dniach od 02.01.2024 do 31.10.2024 w godz. 8.00 – 16.00 dokonają dowolnego zakupu produktów Steven za pomocą jednej z dostępnych aplikacji (WhatsApp, Viber, Skype) pod numerem telefonu: 733 964 000.
5. Każda z osób, która spełni warunki określone w Regulaminie może skorzystać z oferty „Zakupy LIVE”, to znaczy skorzystać ze zniżki 20% (na jednym paragonie) oraz posiada aktywne konto w sklepie internetowym https://steven.pl/. Promocja dotyczy wszystkich skarpetek z każdej kolekcji.
6. Skorzystanie z Promocji jest dobrowolne.
7. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.


§ 2
Zasady i warunki skorzystania z Promocji „Zakupy LIVE”1. W ramach Promocji, Uczestnik, który dokona zakupu skarpet i/lub rajstop w sklepie internetowym (https://steven.pl/), określonych w pkt. 5 §1 Regulaminu, będzie uprawniony do uzyskania 20% zniżki na zamówione produkty. Forma płatności za zamówione przez Uczestnika produkty jest dobrowolna.
2. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w sklepie internetowym w czasie trwania Promocji „Zakupy LIVE”. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.


§ 3
Dane osobowe Uczestników1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji oraz w celach związanych z wysyłką zamówienia.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do czynnego dokonania zakupu, wysyłki towaru oraz par skarpet prezentowych. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania czy żądania ich usunięcia.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Organizator zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.


§ 4
Reklamacje1. Organizator zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad (zarówno zakupione skarpetki jak i pary skarpet gratis). W przypadku dostarczenia wadliwego towaru Uczestnik Promocji ma prawo do złożenia reklamacji.
2. W przypadku przeprowadzenia Promocji niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 14 dni od dnia skorzystania z Promocji.
3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:  
a) pocztą elektroniczną na adres biuro@steven.pl lub b) telefonicznie pod numerem 733 964 000 lub c) pisemnie na adres: Goleńsko 87, 99-413 Chąśno z dopiskiem: „Promocja STEVEN"
4. Uczestnik składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim, w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu skarpet.
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
8. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator.
9. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
11. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.


§ 5
Postanowienia końcowe1. Przez cały czas trwania Promocji Regulamin będzie do wglądu na stronie Sklepu internetowego pod adresem: https://steven.pl/
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Promocji i obowiązuje przez cały okres jej trwania.
4. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, zgadza się z jego warunkami oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.